Festival Việt Nam tại Osaka 2023: Đánh dấu sự hợp tác truyền thông giữa Vietnam Airline và Bánh Mì Xin Chào